Kontakta oss

VIKTIG INFORMATION

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units aktier, teckningsoptioner, betalda tecknade units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.


Jag intygar att:
  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten 1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

IPO 2024
Kinda Brave Entertainment Group

KORT OM BOLAGET

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (”Kinda Brave”) som grundades 2022, är ett modernt företag med en portfölj av immateriella tillgångar som fokuserar på att förvärva spelstudior och immateriella rättigheter samt utveckla Bolagets egna studior och en mindre förlagsdivision. Kinda Brave bygger en underhållningsgrupp kring övertygelsen att stora prestationer och upplevelser kommer från en stark kultur som bygger på autonomi och gemenskap och som erbjuder en stark känsla av samhörighet och frihet. Bolaget skapar ett hem för nyfikna skapare: anställda, streamers, bloggare, entreprenörer, spelare och investerare.

Vision:
Att skapa bättre digitala, fysiska och inre världar
Mission:
Skapa världsledande digitala upplevelser genom en positiv studio- och företagskultur.
Ledord:
Autonomy, Competence, Connection

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units:
En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”)

Teckningskurs per Unit och Värdering:
Teckningskursen är 15 SEK per Unit, det vill säga 5 SEK per aktie vilket ger en bolagsvärdering på cirka 60 MSEK före Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckning av Units:
Teckning sker via Nordnet, Avanza eller Eminova Fondkommission

Erbjudandevolym:
Totalt omfattar erbjudandet 2 333 333 Units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Utökat erbjudande:
Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att tilldela ytterligare 349 999 Units, bestående av 1 049 997 nya aktier motsvarande cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperiod:
8 maj 2024 – 22 maj 2024

Likviddag:
29 maj 2024

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market:
3 juni 2024

Minsta teckning:
400 Units, motsvarande 6 000 SEK

Teckningsoptioner av serie TO1:
En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO2:
En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsåtaganden:
Cirka 87 procent av erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden

Lock-up
Styrelsen, anställda i Kinda Brave, ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna i Kinda Brave av lock up före erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna efter.

FAQ

En unit innehåller tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och (1) teckningsoption av serie TO2

Teckning av units pågår under perioden 8 maj 2024 till 22 maj 2024. För 15,00 SEK erhålls en unit, motsvarande ett pris per aktie om 5,0 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptionerna avses precis som aktien att bli föremål för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.